Notice

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2017-05-16 16:02:38

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM)  ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส นั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจจัดส่งแบบข้อเสนอโครงการตามเอกสารข้อ ๑-๗ จำนวน ๖ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) ดังนี้

๑. แบบฟอร์ม-๐๑ ใบสมัคร โดยระบุสถาบันที่เสนอโครงการ ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้เสนอโครงการ รวมทั้งตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน

๒. แบบฟอร์ม-๐๒ Annex A โดยระบุสาขาการวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบโดยละเอียด

๓. แบบฟอร์ม-๐๓ Annex B โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด

๔. แบบฟอร์ม-๐๔ หนังสือรับรองข้อเสนอโครงการ ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน

๕. แบบฟอร์ม-๐๕ หนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณ ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน

๖. หนังสือนำเสนอโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน

๗. ประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส

ทั้งนี้ โปรดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมและดำเนินการจัดส่งต่อไป  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๓-๔ (แบบฟอร์มสามารถติดต่อสำนักวิจัยและพัฒนา)