Notice

ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2017-05-15 09:28:00

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการกู้ยืมให้ทันกับกำหนดการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หากนักศึกษาไม่ดำเนินการให้ทันประกาศของกองทุนเงินให้กู้ยืมนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2560  ดังนั้น ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จึงได้ทำประกาศของศูนย์สนเทศฯ (เอกสารดังแนบ)เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ในปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการตามประกาศของศูนย์ฯ  ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะของท่านได้ทราบและดำเนินการโดยทั่วกัน