Notice

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2017-05-11 10:18:54

ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน