Notice

ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2017-04-20 09:13:43

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะด้านงานบริการ "Service Smile Polite Attention" โดยความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาการบริการลูกค้า กับ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.