Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส ๖๐ ครูพบศิษย์ และพี่พบน้อง


กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส ๖๐ ครูพบศิษย์ และพี่พบน้อง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ อาคาร ๒ ชั้น ๓,๔,และ ๕