Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กิจกรรม Walk Rally เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


กิจกรรม Walk Rally เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง คณะวิทยาการจัดการและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นกิจกรรมแนะนำสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้เรียนรู้และเข้าใจ ประวัติความเป็นมาของสถานที่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น พ่อปู่มงคลชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคารเยาวภา สำนักวิทยบริการ กองพัฒนานักศึกษา Fitnees Center ครัว ๑๑,๑๒ โรงแรมสวนดุสิตเพลส โฮมเบเกอรี่ และห้องปฏิบัติการทางภาษา เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.