Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการฝ่าย คณะวิทยาการจัดการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่าย คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะฯ ณ ห้อง ๓๓๕ อาคาร ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.