Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางแพทย์ เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐


นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  สปิลเลอร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่องระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้คือ การได้รับประสบการณ์ในการจัดการระบบคุณภาพโรงพยาบาลของนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นริศ  ฉันเรืองวณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล และได้รับความกรุณาจากโรงพยาบาลในการนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการทำงานในแต่ละฝ่าย รวมไปถึงฝ่ายเลขานุการทางการแพทย์ ซึ่งได้อธิบายเทคนิคการทำงานเลขานุการทางการแพทย์แบบมืออาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นบันดาลใจในการเรียนสำหรับนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อไป