Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๓๕/๑


กิจกรรมสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๓๕/๑ อาคาร ๓ ชั้น ๓