Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า จัดกิจกรรม Active learning ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีและสถานสงเคราะห์บ้านเด็กราชววิถี


นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า จัดกิจกรรม Active learning การบริการสู่ชุมชนในวิชา กลุ่มสัมพันธ์ ในโครงการ "ปันฝันสานความสุข"เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พี่งนนทบุรี และโครงการ "สัมผัสรักสร้างรอยยิ้มสู่น้อง" ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงราชวิถีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐