Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กระทรวงแรงงานร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"ติวเข้มธุรกิจความงาม"ครบวงจร" ให้นศ.ปีสุดท้ายสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๖ คน  เมื่อ วันที่ ๒๐-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในพิธีเปิดงาน และร่วมแถลงข่าวในวันงาน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดย รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการกองฝีมือแรงงาน รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลมากมายอาทิ เช่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นต้น