ยินดีต้อนรับสู่ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Welcome to

Faculty Of Management Science Of Suan Dusit University

เกี่ยวกับคณะ


เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการของสำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
บทความงานวิจัย เรื่อง การจัดการการเรียนรูดวยขันธ5 Learning Management Inserting with Five Aggregates
ดูทั้งหมด
กุมภาพันธ์ 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-

About Us Of Faculty Of Management Science

About Us

เกี่ยวกับเรา คณะวิทยาการจัดการ

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

ร่วมมือสร้างสรรค์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) บนความแตกต่าง (Difference)ที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) เป็นสากล (International)

ค่านิยมร่วม (SHARED VALUE)

บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม เท่าทันรอบรู้ มุ่งสู่การมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ (VISION)

คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ทางการศึกษาที่มีลักษณะโดดเด่นเชิงสร้างสรรค์ และสามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน


ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

ปณิธาน

"คณะวิทยาการจัดการมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ บนฐานความรู้ การฝึกปฏิบัติ ภาษา เทคโนโลยี บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ สร้างองค์ความรู้ใหม่และให้บริการทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ"

พันธกิจ

 • 1. ผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
 • 2. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการจัดการ
 • 3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกบนพื้นฐานจรรยาบรรณและความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
 • 5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่าย

Personnel Of Faculty Of Management Science

Personnel

บุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
คณบดี
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
นางอังคณา โสภารัตนกุล
นางอังคณา โสภารัตนกุล
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล โสภารัตนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล โสภารัตนกุล
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์
รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
นางสาวศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์
นางสาวศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์
หัวหน้าสำนักงานคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤณพร ประสิทธิ์วิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤณพร ประสิทธิ์วิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
ผู้ช่วยศาสตรา ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
ผู้ช่วยศาสตรา ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์
นายชุษณะ จันทร์อ่อน
นายชุษณะ จันทร์อ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา มั่นเภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา มั่นเภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีณา สปีลเลอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีณา สปีลเลอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม
นางภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล
นางภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา ทหราวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา ทหราวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร
ผู้ช่วยศาตราจารย์โรจนา ศุขะพันธ์
ผู้ช่วยศาตราจารย์โรจนา ศุขะพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
นางสาววณิชยา ศีลบุตร
นางสาววณิชยา ศีลบุตร
นายวรภัทร จัตุชัย
นายวรภัทร จัตุชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา
นางสาวกนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
นางสาวกนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีอเนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีอเนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชฤดี รุ่ยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชฤดี รุ่ยใหม่
นางสาวนุสรา ลาภภูวนารถ
นางสาวนุสรา ลาภภูวนารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ ชื่นศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ ชื่นศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร แรมวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร แรมวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
นางสาวอังคณา เชี่ยวชาญ
นางสาวอังคณา เชี่ยวชาญ
นางสาวสาวิตรี กาศสนุก
นางสาวสาวิตรี กาศสนุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด
นางสาวสุชาดา คุ้มสลุด
นางสาวสุชาดา คุ้มสลุด
นางสาวสุตตมา แสงวิเชียร
นางสาวสุตตมา แสงวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิตา จุลกนิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิตา จุลกนิษฐ์
นางสาวสุพัตรา สถาพรประดิษฐ
นางสาวสุพัตรา สถาพรประดิษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ สมไพบูรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ สมไพบูรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาถ ทนันชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาถ ทนันชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โปราณานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โปราณานนท์
ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล
ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ
ดร.วรานี เวสสุทรเทพ
ดร.วรานี เวสสุทรเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันธณี สุดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันธณี สุดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิธู สรณารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิธู สรณารักษ์
นางสาววารี ศรีสรุพล
นางสาววารี ศรีสรุพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุกดา
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร ต่ายคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร ต่ายคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา คงทัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา คงทัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เรืองหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เรืองหิรัญ
นางสาวสมธีราภ์ พมศิริ
นางสาวสมธีราภ์ พมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา สมบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา สมบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุศักดิ์ แสงเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุศักดิ์ แสงเย็น
นางกาหลง กลิ่นจันทร์
นางกาหลง กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
ดร.ณพสร ทับเส็ง
ดร.ณพสร ทับเส็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐดา ศรีมุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐดา ศรีมุข
นายณัฐพงศ์ โกสุมาศ
นายณัฐพงศ์ โกสุมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวรรยา พิณเนียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวรรยา พิณเนียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
นางสาวพรพิมล สุวรรณวัฒน์
นางสาวพรพิมล สุวรรณวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ กีรตินิจกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ กีรตินิจกุล
นางสาวภัคระวี แหวนเพชร
นางสาวภัคระวี แหวนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ทิมแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ทิมแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร ปุณะตุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร ปุณะตุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก
นางสาวมะลิ ชารี
นางสาวมะลิ ชารี
นางสาวรติญา นนธิราช
นางสาวรติญา นนธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติวัลย์ วัฒนสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติวัลย์ วัฒนสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันต์
นางสาววรรณรัตน์ ศรีรัตน์
นางสาววรรณรัตน์ ศรีรัตน์
นายธีร โสตถิโกมล
นายธีร โสตถิโกมล
นางชญานัญ ภุมมะกาญจนะ
นางชญานัญ ภุมมะกาญจนะ
นางสาวสายใจ อยู่แท้กูล
นางสาวสายใจ อยู่แท้กูล
นางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย
นางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย
นางสาวสุธินี แสงสว่าง
นางสาวสุธินี แสงสว่าง
นางสาวสุภารัตน์ แท่นแก้ว
นางสาวสุภารัตน์ แท่นแก้ว
นางสาวศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์
นางสาวศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์
นางรัชนีวรรณ ขันโท
นางรัชนีวรรณ ขันโท
นางสาวประภาพร โกวิทวีรธรรม
นางสาวประภาพร โกวิทวีรธรรม
นางสาวพ้ชริดา สาดรุ่ง
นางสาวพ้ชริดา สาดรุ่ง
นางสาวยุพิน กำศร
นางสาวยุพิน กำศร

Course Of Faculty Of Management Science

Course

หลักสูตรภายในคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

Course Of Faculty Of Management Science

Contact To Faculty Of Management Science

Contact

ติดต่อเรา

 • สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 • 0-2244-5700-2
 • 0-2243-9142

 • info@m-sci.dusit.ac.th
 • http://m-sci.dusit.ac.th/new2014/